ASHRAE
ASHRAE Region XIII

ASHRAE Singapore Chapter

Chapter Number: 142

ASHRAE Hong Kong Chapter

Chapter Number: 143

ASHRAE Taiwan Chapter

Chapter Number: 157

ASHRAE Philippines Chapter

Chapter Number: 167

ASHRAE Thailand Chapter

Chapter Number: 170

ASHRAE Indonesia Chapter

Chapter Number: 183

ASHRAE Japan Chapter

Chapter Number: 194

ASHRAE South Korea Chapter

Chapter Number: 195

ASHRAE Macao Chapter

Chapter Number: 198